Місія монархічного легітимізму в добу постмодерну

Невід’ємною частиною індоєвропейської традиції є ідея священного монарха.

Можливо, даний елемент притаманний прімордіальній Традиції в цілому. Це твердження неодноразово намагалися оскаржити і навіть висунути ідею про те, що індоєвропейцям властивий певний «республіканізм». Однак, це не відповідає ні даним академічної науки, ні традиційним даним, отриманим з таких джерел як міфологія.

Сучасній науці досить мало відомо про соціальний устрій первісних європеоїдів. Проте, докладно описані племена гуанчів, що проживали на Канарських островах. Гуанчі представляли собою релікт кроманьонського расового типу, тобто первинних первісних європеоїдів.

У гуанчів існувала досить розгалужена система станової ієрархії і, що особливо цікаво, у них була монархія. Монархія так званого родового типу з лествичною системою спадкування. Тобто, основна увага акцентувалася не на особистості монарха, а на його родовій приналежності. При цьому влада, як правило, передавалася не від батька синові, а від старшого брата до молодшого. Таким чином, верховенство в роду належало біологічно старшому чоловіку.

Статуї королів гуанчів

Роди вождів-монархів шанувалися у гуанчів як священні та здійснювали над племенами колективний сюзеренітет, подібний до того, який в Київській Русі здійснював рід Рюриковичів. Незважаючи на відносно слабке майнове розшарування в середовищі гуанчів, персона короля була оточена культом, який явно свідчить про її сакралізацію.

Спілкування короля з підданими включало в себе ритуали поклоніння, такі як, наприклад, цілування його ноги. Похорон короля супроводжувався людськими жертвопринесеннями. Цікаво, що існував культ останків засновника священного королівського роду, який дуже нагадує християнський культ мощей святих.

Таким чином, єдині з описаних в історичний час праевропеоідів не тільки мали монархічну форму правління, але й надавали їй яскраво виражений сакральний характер.

У добу Античності ідея сакральності монарших родів отримала своє логічне продовження. Практично у всіх давньогрецьких полісах, що мали монархічну форму правління, монархи вважалися родичами богів. Не в символічному, а в прямому розумінні цього слова.

Необхідно відзначити, що божественне походження представників монарших родів не піддавалося сумніву навіть в полісах, жителі яких обрали демократичну форму правління.

У Стародавньому Римі, навіть в його республіканську добу, деякі аристократичні роди зводили свій родовід до богів. Цікаво, що Юлій Цезар пишався тим, що «його рід по батькові сходить до царів, а по матері – до богів»; ця обставина дозволяє припустити, що цезарінська революція, що знищила республіку і заснувала імперію, носила дещо складніший, у метафізичному вимірі, характер, ніж проста заміна демократії на диктатуру.

У дохристиянській Північній Європі так само існував культ священних монарших родів. Монархи давніх германців зводили свій рід до богів, в першу чергу – до Одіна. Гіпотеза про «республіканізм» давніх германців, висунута в XIX столітті, не витримує ніякої критики.

Давні германці

Вона була блискуче спростована М. Блоком в його фундаментальній праці «Королі-чудотворці», цитату з якої, присвячену цій проблемі, варто навести повністю: 

«Можливо, мене закинуть те, що на цих сторінках я не сказав ні слова про колись знамениту теорію, згідно з якою германці споконвіку були республіканцями.

Справді, всім відомо, що ціла історична школа, переважно німецька, вважала німецьку королівську владу встановленням пізнім, що з’явилося, у всякому разі, у західних германців, лише після такого великого потрясіння, як доба завоювань. Ризикуючи бути звинуваченим в зневажливому ставленні до попередників, скажу, все ж, наступне: теорія ця, по суті, навіть не заслуговує докладного спростування.

У тих випадках, коли її прихильники намагаються спиратися на тексти, а не просто зачаровуються спокусливими міражами Просвітництва або романтизму, вони стають жертвами подвійного непорозуміння, яким все і пояснюється.

По-перше, ці захисники ретроспективного республіканізму некритично використовують термінологію латинських авторів; коли ті описували германське суспільство, вони використовували найменування rex, говорячи про вождів великих племен; ватажків же племінних об’єднань меншогомасштабу іменували principes; якщо ми будемо переводити ці терміни на французьку або німецьку мову без попередніх пояснень, вийде просто-напросто нісенітниця: в термінах нинішньої соціології та principes, і rеges – не хто інші, як королі, іншими словами, монархи, які отримують владу у спадок.

Я навмисно веду мову про спадкову владу, бо саме з нею пов’язане друге з згаданих мною непорозумінь. З того безперечного факту, що в провиголошуванні principes і навіть reges відігравали велику роль вибори, ці автори роблять висновок, що і ті й інші, але перш всього principes, були чисто виборними магістратами і, якщо можна так сказати, президентами республіки в мініатюрі.

Однак говорити так – означає забувати про те, що поряд з особистою легітимністю існувала і легітимність родова; якщо народ обирає собі вождів виключно з числа членів одного-єдиного роду, які передають свою міць з покоління в покоління разом з кров’ю, ми можемо і повинні говорити про спадкову владу; Тим часом, на мій погляд, нормальний стан справ у давніх германців був саме такий».

Цікаво, що стародавні германці нерідко вибирали вождів, які не мали монаршого статусу і висувалися завдяки особистим якостям. Однак, це ні в якій мірі не скасовувало схиляння перед божественними королями, які мали сакральний статус в силу походження.

Співвідношення функції монархів і вождів аналізує Юліус Евола в своїй роботі «Фашизм: критика справа»: 

«З точки зору чистої доктрини не можна сказати, що диархия обов’язково носить змішаний характер як результат якогось негідного компромісу. Вона також може мати традиційне узаконення, типовим прикладом чого служить давньоримська диктатура.

Однак, слід ясно усвідомлювати, що стародавні римляни розуміли диктатуру не як «революційний» інститут, але як інститут, передбачений системою чинного законодавства в якості тимчасового заходу, що діє до закінчення надзвичайної ситуації або вирішення складних завдань, що вимагають залучення всіх сил нації.

Традиційні (не тільки європейські) режими також знали системи двовладдя типу rex і dux, rex і heretigo або imperator (перш за все, у військовому значенні останнього слова).

Перший втілював собою чистий сакральний і непорушний принцип верховної влади і авторитету; другий отримував надзвичайні повноваження в неспокійні часи або для вирішення особливих завдань і справ, що не належать rex по самому характеру його вищої функції.

На відміну від монарха, який черпав свій авторитет з чисто символічної функції недіяння, що має так би мовити «олімпійський» характер, dux повинен був виділятися особливими особистими якостями».

Не були чужі ідеї сакралізації монарших родів і давнім слов’янам.

Наприклад, династія Рюриковичів вважається такою, що походить від Даждьбога. Широко поширена версія, згідно з якою всі слов’яни є «онуками Даждьбожими», однак, ймовірність того, що вона відповідає істині – вкрай низька.

М. Пресняков. Дажьбог. 1998

Переважна більшість вчених, що вивчали цю проблему, вважають, що поняття «Даждьбожий онук» поширювалося виключно на Рюрика і його нащадків. Хоча, питання до сих пір викликає суперечки в науковому середовищі.

Першим пустив в оборот метафору «Даждьбожі онуки» невідомий автор «Слова о полку Ігоревім» – щодо русичів – для виділення їх спорідненої спільності і необхідності припинити чвари і об’єднатися перед загрозою зовнішніх ворогів: 

«Тоді при Олзе Горіславлічі сеяшется і растяшеть усобицями, Погибашеть життя Даждьбожа онука, в княжих крамолах веці человекомь скратішась».

«В’стала образа в силах Даждьбожа онука, вступила дівою на землю Трояню, в’сплескала Лебедине крило на синьому морі біля Дону: плещучи, упуді жирні часи».

Багато дослідників розглядають два уривка про Даждьбога, з «Слова» і літописи, як частини одного слов’янського міфу про походження князівської влади. Відповідно до цієї теорії, Дажбог був першим царем слов’ян, а князі – це нащадки («онуки») Даждьбога.

Ця теорія виводиться з праць Географа Баварського (IX століття). Але з приводу того, хто названий «Дажьбожьім онуком»і донині ведеться наукові суперечки, та існує кілька точок зору. У систематизованому вигляді вони зводяться до наступних положень.

Ряд дослідників розуміє під онуком Даждьбога не весь народ, а певний соціальний прошарок: одні – ратаїв, смердів (А. А. Потебня), землеробів (А. К. Югов); інші – ратників (Буслаєв, Фамінцин); треті – руських князів, княжий рід (Н. Г. Головін, С. А. Гедеоном, Вс. Ф. Міллер, М. Н. Тихомиров та ін.).

Міллер, який підтримав цю точку зору, вираз «Даждьбожий онук» вважав не відображенням міфічної генеалогії князів, а всього лише епітетом  («солнцеродний»).

Деякі коментатори і перекладачі «Слова» розуміли під Даждьбожим онуком певну історичну особистість: А. С. Шишков – князя київського; Рибаков – «руського князя з Середньої Наддніпрянщини»; Срезневський і А. В. Лонгинов – Володимира «Красне сонечко», пов’язуючи його з сонячним Даждьбогом, а Н. С. Тіхонравов – Олега Святославича.

На думку Е. В. Анічкова, в одному випадку під Даждьбогом слід розуміти князя Ігоря Святославича («Вь сілах’ Дажь- Божа внука»), а в іншому – Чернігів або Чернігівську Русь.

Робінсон вважає, що в першому випадку онуком Даждьбога названий Олег Святославич, а в другому – Ігор Святославич. При цьому Робінсон виходить зі своєї гіпотези про зв’язок сонячного Даждьбога і всієї сонячної теми з родом Ольговичів.

Абсолютно нову точку зору з приводу «Даждьбожьего онука» висловила В. Л. Виноградова. На її думку, в «Слові» під Даждьбогом мається на увазі не бог, а людина з ім’ям Дажбог.

Як бачимо, скільки вчених, стільки і теорій, а згоди немає.

Найбільш вдалою гіпотезою, на думку автора, є, ймовірно, та, згідно з якою «Даждьбожим онуком», тобто потомком сонячного бога, названий у «Слові» князівський рід Рюриковичів, руських князів.

Ця гіпотеза відповідає уявленням давніх слов’ян про свою державну владу. Як вказував ще російський історик Міллер, походження від божества завжди і всюди було привілеєм царів, князів, аристократії, але аж ніяк не усієї нації.

Найменування в «Слові» нащадком сонячного Даждьбога саме княжого роду знаходить підтвердження і в самому «Слові» – у метафорі «князь-сонце».

Сонячне затемнення віщує полон Ігоря та інших князів, а повернення Ігоря з полону зіставляється з сяйвом сонця на небі.

Слово о полку Ігоревім. Затемнення.

Про зв’язок з сонцем саме князів говорить і використання в «Слові» епітета «золотий», який завжди характеризує тут приналежність до князівського побуту. Золото ж символізує у світовій міфології світло сонця і є абсолютною метафорою сонячного світла.

Після прийняття християнства сакралізація монарших родів прийняла інший характер. Особливий упор почав робитися не стільки на походження, скільки на церемонію помазання. Таким чином церква намагалася поставити монарші роди під контроль.

Однак, в остаточному підсумку взяла гору традиційна лінія сакралізації походження як такого. Вона була переосмислена в християнському дусі, проте сутність її залишилася колишньою. Опис середньовічної культури рясніє фактами, що підтверджують це.

Своєрідним резюме християнської сакралізації монаршої крові може бути цитата Жозефа де Местра про те, що «Бог робить царів у буквальному сенсі. Він готує царські роди, стежить за їх дозріванням серед хмари, що приховує їх походження. Потім вони проростають, увінчані славою і честю; вони підкорюють – і це велике знамення їх законності. Вони підносяться як би самі собою, без насильства з одного боку, без чіткого наміру з іншого. Це свого роду магічний спокій, який складно висловити словами. Законна узурпація представляється мені найбільш доречним (хоча й трохи зухвалим) виразом для визначення подібного роду походження, яке час поспішає освятити».

Співвідношення ж значення помазання і походження чудово ілюструє твердження Людовика XIV вжите ним у його «Мемуарах»: 

«Помазання робить особу короля більш священною, більш августійшою… проте перевагою володіє кров».

Людовік XIV

В епоху Модерну монархічні роди виявилися у вкрай двозначному становищі. Навіть в тих країнах, де монархія збереглася, вона була фактично перетворена на механізм; це накликало на династичну монархію шквал критики не тільки з боку лівих, а й з традиціоналістських позицій.

«Час королів минув. Те, що тепер називається народом – негідне мати короля», – з гіркотою констатував Ф. Ніцше. Ідею про те, що монарх милістю Божою більш неможливий, оскільки його просто не будуть вважати таким, висунув Доносо Кортес. У зв’язку з цим його симпатії звернулися до диктатури.

Вельми критично на адресу сучасних йому монархій висловлювався також Юліус Евола, що, однак, не завадило йому залишитися переконаним прихильником династичної монархії.

Вельми критично до монархії ставився так само Ернст Юнгер, чиє ставлення до неї коливалося від відверто негативного (у 1920-х) до нейтрально-скептичного (у роботі «Ривароль»).

Проте, у сучасних представників августійших родів не можна відняти головного: їх походження, їх крові. Сучасний представник монаршого роду може навіть заперечувати свій сакральний статус, проте, він не може перестати бути тим, ким він є. Ще менше значення має те, що про нього думають інші люди.

У будь-якому разі, представники августійших родів залишаються особливими істотами, в жилах яких тече кров дохристиянських богів і християнських святих. У цьому контексті цікаво те, що представники всіх монарших родин Європи мають в своєму родоводи, принаймні, декілька загальновизнаних на Сході і Заході християнських святих.

Звернувшись до ведичної традиції, можна піддати критиці сучасні августійші роди, спираючись на твердження про те, що «необізнаний брахман нічим не краще шудри». Однак при цьому ми не повинні забувати, що шудра залишиться шудрою у будь-якому випадку. А необізнаний брахман потенційно може пройти процедуру другого народження і знайти свій метафізичний статус у всій повноті.

Необхідно більш детально зупиниться на оцінці династичної монархії в класичній філософії інтегрального традиціоналізму. Особливу роль, безумовно, відіграють роботи Юліуса Еволи. Як згадувалося вище, Юліус Евола різко критикував практичну реалізацію монархічного принципу в формі конституційних монархій доби Модерну. Однак сам монархічний принцип мав для нього фундаментальне значення, що виходить далеко за межі профанної політики.

Юліус Евола

Для ілюстрації необхідно привести досить розлогу цитату мислителя:

«Будь-яка традиційна форма суспільства відрізняється наявністю істот, які з огляду на свою вроджену або набуту перевагу по відношенню до звичайного людського стану, втілюють живу і дієву присутність вищої сили в самому серці минущого порядку. Згідно з внутрішнім змістом своєї етимології і споконвічного значенням своєї функції, саме такий понтифік, “будівельник мостів” або “доріг” (pons) в давнину означав також дорогу між природним і надприродним.

Крім того, понтифік традиційно ототожнювався з царем. “За звичаями наших предків цар одночасно був понтифіком і жерцем”, – повідомляє Сервій, а у нордичній традиції говорилося: “Нехай вождь стане мостом для нас”.

Таким чином, справжні володарі незмінно уособлювали те життя, яке знаходиться “по той бік життя”. Завдяки самій своїй присутності або завдяки їх “мостопрокладаючому” посередництву, завдяки силі обрядів, які знаходили дієвість за рахунок їх сили і їх установлень, центром яких вони були, духовний вплив пронизував своїм світлом весь світ людей, вкоренився в їх думках, намірах, діях, створюючи заслін темним силам нижчої природи; впорядковуючи все різноманіття життя таким чином, щоб воно могло послужити віртуальної основою для реалізації світла; забезпечуючи загальні умови добробуту, “здоров’я” і “щастя”.

Первинною основою влади і права царів і вождів, тобто тим, що змушувало інших підкорятися їм, боятися їх і почитати їх, в світі Традиції служила саме їх трансцендентна надлюдська якість, яка було не просто порожньою фігурою мови, але могутньою викликаючою священний трепет реальністю. Чим більшим зізнавався онтологічний ранг того, що передує і перевершує зриме і тимчасове, тим більшою мірою за подібними істотами визнавалося вище, природне і абсолютне право.

Чисто політична концепція верховної влади, що виникла в більш пізні часи занепаду, і яка стверджує, що в основі влади лежать груба сила і примус, або такі натуралістичні і минущі якості, як розум, мудрість, спритність, фізична хоробрість, ретельна турбота про колективний добробут, абсолютна чужа традиційним суспільствам.

Навпаки, ця основа завжди мала метафізичний характер. Тобто для світу Традиції абсолютно неприйнятна ідея, яка полягає в тому, що влада дається володарю тими, ким він керує, а його авторитет є виразом суспільства і підпорядкований його санкції.

Будь-яка мирська влада грунтувалася на духовному пануванні “божественної природи, прихованої під людською зовнішністю”. Наприклад, згідно з індоарійською традицією, верховний правитель це не “простий смертний”, але “велике божество в людській подобі”.

Єгиптяни бачили в своєму фараоні втілення Ра або Гора. Царі Альби і Риму уособлювали Януса, ассирійці – Ваала, іранці – бога світла. Точно також Тіу (він ж Тюр – прим. перекл.), Один і Аси були германськими правителями, грецьких царів називали diotrefee або diogenee, що вказувало на їх божественне походження. За різноманіттям міфічних і сакральних образів незмінним принципом залишалося розуміння царственности як “іманентної трансцендентності”, що є присутньою і діючою в світі.

Цар – нелюдська, сакральне істота – вже самим своїм «буттям», своєю присутністю був центром, вершиною. Одночасно в ньому полягала сила, що надавала ефективність здійснюваних ним обрядовим діям, в яких бачили невід’ємну частину істинного “царювання” і надприродні опори спільного життя в рамках Традиції.

Тому царський сан зізнавався природним чином. Він практично не потребував матеріальної силі. Він стверджував себе, перш за все, через дух. “Блискучий сан бога на землі, – йдеться в індоарійському тексті – але обпалює він слабких своїм сяйвом. Гідний стати царем лише той, у кого вистачить духу на це”. Володар постає “послідовником вчення тих, хто є богами серед людей”

У практичних питаннях актуальної політики Евола також підкреслював фундаментальну роль монархічного принципу: 

«Майже у всіх традиційних державах основою для втілення вищого і незмінного принципу чистого політичного авторитету служила Корона. Тому можна з упевненістю стверджувати, що без монархічної ідеї справжній правий рух позбавляється свого природного центру гравітації і кристалізації. Це легко довести на історичних прикладах, що, однак, виходить за рамки нашого сюжету. Найбільш показова в цьому відношенні найближча нам доба, коли навіть режими, що почасти зберегли нормативний традиційний характер, втратили монархічний устрій. У пануючій тоді атмосфері навіть давні аристократичні і олігархічні республіки негайно виявилися б збоченими. Причини подібної ситуації кореняться в ще більш далекому минулому».

В епоху постмодерну весь світ являє, по суті, ілюзію. Ясність і чіткість повністю відсутні. Під питанням знаходиться лише легітимність традиційних інститутів. Усе частіше і частіше виникають сумніви в реальності трансмісії традиційних впливів, на місце яких приходять сили, за якими варто очікувати приховану контрініціацію.

Особливу тривогу викликає те, що в цій атмосфері зло (зрозуміло, в метафізичному, а не моральному розумінні цього слова) може прийняти личину добра.

Саме про такий варіант розвитку подій попереджає концепція антихриста, відома в християнській традиції. У цю епоху ідея легітимізму набуває особливого значення, оскільки походження і кров залишаються факторами, які практично неможливо симулювати.

Адепти «великої пародії» можуть одягати на себе личини святих, героїв і навіть борців за традиційні цінності, проте вони не можуть змінити своє походження. Це дозволяє сподіватися, що представники священних родів, які перебувають в нашому світі, можуть зіграти важливу, можливо вирішальну роль у протистоянні силам зла. Адже самим фактом свого існування вони свідчать про живу реальну присутність надприродного елемента в світі сучасного людства.

 

Якщо вам сподобався цей матеріал – ви можете поширити його в соцмережах